Voorwaarden

INSCHRIJF-, ANNULERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Inschrijven
Door in te schrijven gaat u akkoord met de betaling. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging per e-mail, inclusief de factuur.

Studiemateriaal
Voorafgaand aan de nascholing ontvangt u digitaal de details van de bijeenkomst en eventueel studiemateriaal, zoals zelfstudie of de presentaties van de sprekers. De presentaties ontvangt u zoveel mogelijk in de week voorafgaand aan de nascholing. Niet alle sprekers stellen hun presentaties echter digitaal en tijdig beschikbaar. PIT Actief zet zich in om u zo volledig mogelijk en tijdig van de presentaties te voorzien.

Betaling
Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeldt, dit is 14 dagen na inschrijving. Indien bij niet tijdige betaling er een laatste/herhaalde herinnering verzonden wordt, is deelnemer €30,00 extra verschuldigd aan administratiekosten, tenzij de annuleringsvoorwaarden (waarmee akkoord is gegaan bij inschrijving) van de bijeenkomst waarvoor de deelnemer zich inschrijft anders specificeren. Indien de deelnemer het bedrag ook na een laatste herinnering niet betaalt, is de deelnemer 100% incassokosten van het openstaande bedrag verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van PIT Actief de vordering langs gerechtelijke weg te incasseren.

Bedenktijd
Conform de wet Overeenkomsten op afstand (koop op afstand) heeft u recht op 14 dagen bedenktijd. Deze gaan in nadat uw inschrijving door ons is ontvangen. Als u binnen deze 14 dagen uw inschrijving annuleert dan krijgt u het volledige reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort. De bedenktijd vervalt indien de startdatum van de scholing binnen 14 dagen na inschrijving valt of zodra de studiematerialen verzonden zijn.

Annulering inschrijving
Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per email. Tot drie weken voor de start (eerste dag) van de nascholing bent u alleen de administratiekosten (€ 50,00) verschuldigd. Na die datum bent u het volledige bedrag verschuldigd. U kunt de nascholing wel aan een collega overdragen, hieraan zijn geen administratiekosten verbonden. De betalingsverplichting blijft bij de oorspronkelijke inschrijver van kracht. Voor annulering of het doorgeven van een plaatsvervanger kunt u contact opnemen via [email protected]
De start van een leergang, kennisdossier of volledige online nascholing is het moment dat u de studiematerialen ontvangt, dat is gelijk na inschrijving. De genoemde scholingsvormen kunt u daarom niet annuleren, anders dan in de bedenktijd. 

Inschrijving wijzigen
Inschrijvingen kunnen niet worden omgezet in een inschrijving voor een andere scholing. U kunt uw inschrijving wel omzetten naar een andere datum, als dezelfde scholing nogmaals wordt aangeboden, al gepland is en als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Dit kan kosteloos tot drie weken voor de (eerste dag van) de scholing, daarna bent u € 50,00 verschuldigd voor de omzetting.
Leergangen zijn een uitzondering. De kosten zijn hiervan hoger omdat het zeer kleinschalige en daardoor dure bijeenkomsten zijn. Een contact(mid)dag/consultatie kunt u verzetten naar een andere contact(mid)dag/consultatie, als daarvoor nog plaatsen beschikbaar zijn. Tot 7 weken voorafgaand van de contact(mid)dag/consultatie bedragen de omzettingskosten €50,-daarna €150,=. Voor het wijzigen van een inschrijving kunt u contact opnemen via [email protected]

 

Annulering nascholing
Bij onvoldoende inschrijvingen kan PIT Actief de nascholing annuleren tot vier weken voor de (eerste dag van de) nascholing. De praktijk leert dat dit zelden gebeurt. Bij annulering door PIT Actief krijgt u het reeds betaalde bedrag per omgaande volledig teruggestort.

Privacy
PIT Actief respecteert uw privacy en behandelt uw persoons- en studiegegevens zorgvuldig. In de Privacyverklaring leggen we uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Daarbij houden wij ons uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Intellectueel eigendom
De presentaties tijdens een nascholing van PIT Actief zijn eigendom van de sprekers, overname is alleen toegestaan na toestemming van de spreker.

Accreditatie
Bij geaccrediteerde nascholingen worden de deelname en de daarbij behorende accreditatiepunten binnen vier weken, na de laatste dag van de nascholing, toegevoegd voor de betreffende beroepsgroep. Mocht de accreditatie verstrekkende instantie de accreditatie later toekennen dan de hiervoor genoemde vier weken, dan voegen we de accreditatiepunten toe binnen twee weken nadat de accreditatietoekenning door ons is ontvangen.
Indien de betaling nog niet is ontvangen, worden de punten pas toegevoegd nadat de betaling is ontvangen.

PIT Actief | LEIDEN | 2024

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende